Regulamin

Regulamin targów pracy pn. UKSW Job Day organizowanych przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin targów pracy pn. UKSW Job Day organizowanych przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie określa zasady postępowania związane z przystąpieniem i udziałem w wydarzeniu, o którym mowa niniejszym Regulaminie.

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin targów pracy pn. UKSW Job Day organizowanych przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

1) Targach – należy przez to rozumieć targi pracy UKSW Job Day;

2) Organizatorze – należy przez to Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

3) Wystawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, podmiot administracji publicznej, agencję, izbę, stowarzyszenie, fundację, jednostki naukowo-badawcze, parki przemysłowe i strefy aktywności gospodarczej, punkty informacyjne, inkubatory przedsiębiorczości, jak również inne podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy – posiadające podczas UKSW Job Day stoiska wystawiennicze;

4) stoiskach – należy przez to rozumieć stoiska wystawiennicze.

 5. Organizator Targów zapewnia każdemu z Wystawców stolik oraz dwa krzesła oraz w razie konieczności, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, dostęp do energii elektrycznej.

 §2

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem przystąpienia do udziału przez Wystawcę w Targach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla Wystawcy UKSW Job Day ze strony www.szkolenia.uksw.edu.pl, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w Targach, przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych obowiązujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

3. Liczba stoisk jest ograniczona. Kwalifikacja do udziału w Targach odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń. Organizator poinformuje (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o zakwalifikowaniu się, bądź niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w Targach.

4. W przypadku zakwalifikowania się do uczestnictwa w Targach Organizator przekaże informację o lokalizacji i numerze stoiska Wystawcy.

5. Lista Wystawców będzie dostępna na stronie internetowej Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (www.szkolenia.uksw.edu.pl).

6. Uczestnictwo w Targach jest nieodpłatne.  

 §3

Sprawy organizacyjne

1. O rozmieszczeniu stoisk Wystawców decyduje Organizator.

2. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia stoiska, w tym w szczególności do usunięcia eksponatów i materiałów reklamowych oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni do pierwotnego stanu.

4. Wystawca ma prawo do reklamowania się tylko w obrębie swojego stoiska lub w inny sposób uzgodniony z Organizatorem.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia dostarczonego w formularzu zgłoszeniowym Wystawcy UKSW Job Day opisu profilu prowadzonej działalności (kontakt: konsultacj@uksw.edu.pl).

6. Szczególne formy zagospodarowania powierzchni stoiska należy w formie mailowej uzgodnić z Organizatorem.

7. Stoisko nie może być zlikwidowane przed zakończeniem Targów. W przypadkach losowych Wystawca zobowiązany jest uzyskać od Organizatora indywidualną zgodę na likwidację stoiska w terminie wcześniejszym niż zakończenie Targów.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wystawców i osoby trzecie, w tym w mieniu osób znajdujących się na Targach, a także za pozostawione mienie, także po zakończeniu Targów.

9. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub powstałej podczas wydarzenia szkodzie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie elementów stoiska Wystawcy przed, podczas i po Targach, niezależnie od okoliczności.

11. W zakresie bezpieczeństwa i porządku Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów wewnętrznych Organizatora.

§4

Odwołanie uczestnictwa

1. Wystawca może odwołać udział w Targach. Odwołanie udziału powinno być dostarczone do Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW na piśmie (pocztą elektroniczną na adres konsultacje@uksw.edu.pl) lub osobiście w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem Targów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu Targów lub ich odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us