Regulaminy

Regulamin korzystania z zajęć prowadzonych przez CSiDZ UKSW

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin stosuje się do szkoleń prowadzonych przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanego dalej CSiDZ UKSW).
2. W ramach szkoleń prowadzonych przez CSiDZ UKSW należy wymienić następujące zajęcia, które są zgodne z decyzją  nr 11/10 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone przez jednostki ogólnouczelniane:
a)  „Warsztaty Umiejętności Trenerskich” w wymiarze 120h (5 punktów ECTS)
b)  „ Warsztat Pracy Doradcy Zawodowego” w wymiarze 60h (3 punkty ECTS)
c)  „Warsztaty Umiejętności Liderskich” w wymiarze 60h (3 punkty ECTS)
d)  „Warsztaty Przedsiębiorczości” w wymiarze 45h (2 punkty ECTS)
e)  „Warsztaty Rozwoju Kariery” w wymiarze 45h (2 punkty ECTS)
f)   „Warsztaty Kompetencji Społecznych” w wymiarze 45 h (2 punkty ECTS)
g)  „Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy” w wymiarze 20h (1 punkt ECTS)
h)  „Warsztaty Rozwoju Osobistego” w wymiarze 20h (1 punkt ECTS)

3.  Regulamin określa:
a) procedury rekrutacji do udziału w warsztatach
b) zasady organizacji zajęć
c) warunki uczestnictwa w szkoleniach

II. PROCEDURA REKRUTACJI
1. Rekrutacja do udziału w warsztatach będzie miała charakter otwarty. Przeprowadzona zostanie w dwóch edycjach (styczeń-luty oraz wrzesień-październik).
2. Do udziału w warsztatach zakwalifikowane zostaną osoby, które posiadają status studenta UKSW, wypełnią formularz rejestracyjny na stronie internetowej CSiDZ UKSW (www.szkolenia.uksw.edu.pl) oraz pomyślnie przejdą przez rozmowę kwalifikacyjną.
3. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia rekrutacji, określonego przez Kierownika CSiDZ UKSW.
4. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu terminu rekrutacji nie będą uwzględniane.
5. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem studenta na zajęcia.
6. Procedura rekrutacji obejmować będzie następujące etapy:

ETAP 1 – przyjmowanie zgłoszeń
Na stronie internetowej zamieszczone zostaną wzory niezbędnych formularzy zgłoszeniowych. Formularze będą dostępne także w siedzibie CSiDZ UKSW. Oprócz złożenia formularza zawierającego dane osobowe i kontaktowe kandydatów, osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zobowiązane będą do uargumentowania motywacji do udziału w warsztatach.

ETAP 2 – weryfikacja formalna zgłoszeń
Wszystkie zgłoszenia przeanalizowane zostaną:
- pod kątem kompletności, polegającym na wypełnieniu wszystkich informacji w formularzu zgłoszeniowym,
- pod kątem spełnienia kryteriów formalnych.

Zgłoszenia niekompletne lub zgłoszenia osób, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę w kolejnym etapie rekrutacji.

ETAP 3 – spotkania rekrutacyjne
Rozmowa rekrutacyjna będzie miała charakter wystandaryzowanego wywiadu kompetencyjnego przeprowadzonego przez pracowników CSiDZ UKSW. Rozmowy rekrutacyjne prowadzone będą w siedzibie CSiDZ UKSW, w ustalonych z kandydatami terminach. Celem rozmowy rekrutacyjnej będzie uzyskanie informacji dotyczących:
- możliwości efektywnego uczestnictwa w warsztatach,
- poziomu motywacji,
- predyspozycji osobowościowych oraz
- dodatkowych form aktywności społeczno – zawodowych.

ETAP 4 – kwalifikacja i dobór grup
Na podstawie kart wyników ze spotkań rekrutacyjnych zgłoszenia uczestników uszeregowane zostaną według uzyskanej liczby punktów. Na tej podstawie wyłonieni zostaną studenci, którzy osiągną najlepsze wyniki (największą liczbę punktów) i zostaną zakwalifikowani do udziału w zajęciach. Limit każdej z grup określony zostanie zgodnie z uchwałą o pensum. Dodatkowo dla każdej z grup warsztatowych utworzona zostanie lista rezerwowa uczestników (po trzy osoby na grupę).

ETAP 5 – przystąpienie do udziału w zajęciach
Studentom zakwalifikowanym do udziału w zajęciach przesłane zostaną harmonogramy warsztatów, wraz z prośbą o potwierdzenie swojego udziału.
W przypadku rezygnacji studenta z udziału w zajęciach w danym semestrze akademickim do udziału zaproszona zostanie osoba z listy rezerwowej.

7. O przyjęciu do udziału w zajęciach realizowanych przez CSiDZ UKSW decydować będzie: spełnienie kryteriów formalnych, liczba uzyskanych punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, kolejność zgłoszeń.

III. ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ WARSZTATOWCYH
1. Uczestnicy otrzymują w trakcie zajęć informację o formie zaliczenia, dopuszczalnej nieobecności oraz niezbędne materiały szkoleniowe i bibliografię.
2. Osoba prowadząca zajęcia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zajęć warsztatowych. Uczestnicy będą informowani o zmianach i każdorazowo zostanie im przekazany aktualny harmonogram.
3.  Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
a)  regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
b)  wykonywania zadań domowych zlecanych przez trenerów;
c)  przystąpienia do zaliczenia weryfikującego postępy w nauce;
d)  wypełnienia po zakończeniu szkoleń ankiet ewaluacyjnych dotyczących realizowanych zajęć.
5. Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu zajęć warsztatowych student zobowiązany jest do obecności w minimum 90% zajęć przewidzianych programem. Kolejnymi warunkami otrzymania zaświadczenia jest realizacja zadań domowych oraz zaliczenie zajęć.
6. W przypadku nieobecności na zajęciach przekraczających dozwoloną liczbę zajęć, które student z przyczyn losowych może opuścić, zobowiązany będzie on do zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć. Dowodem zaliczenia w/w materiału jest zaświadczenie podpisane przez trenera, u którego student zalicza nieobecność. Formę zaliczenia ustala trener.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie trwania semestru akademickiego student nie otrzymuje zaliczenia.
8. Studenci, którzy zostali zakwalifikowani po rozmowie rekrutacyjnej do grup warsztatowych, a nie uczestniczyli w zajęciach, blokując miejsce innym studentom, którzy chcieliby korzystać z zajęć, nie będą mieli możliwości korzystania z usług oferowanych przez CSiDZ UKSW przez okres roku akademickiego.
9.  Udział studenta w zajęciach jest bezpłatny.

IV. MONITORING UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
1. Uczestnicy zajęć warsztatowych mogą na zasadzie dobrowolności przekazywać informacje o rozwoju swoich karier zawodowych.
2. Uczestnicy zajęć mogą na zasadzie dobrowolności  brać udział w ankietowych badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej (www.szkolenia.uksw.edu.pl) oraz w siedzibie CSiDZ UKSW.
3. Ogólny nadzór nad realizacją zajęć warsztatowych, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, należy do Kierownika CSiDZ UKSW.

 

Regulamin korzystania z indywidualnych konsultacji doradczych prowadzonych przez CSiDZ UKSW

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin stosuje się do indywidualnych konsultacji doradczych prowadzonych przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanego dalej CSiDZ UKSW).
2. Regulamin określa zasady korzystania z konsultacji doradczych prowadzonych przez CSiDZ UKSW.
3. Przez konsultacje doradcze rozumie się konsultacje zawodowe i psychologiczne.

II. ZAPISY NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADCZE
1. Zapisy na konsultacje doradcze będą miały charakter otwarty.
2. Konsultacje doradcze przeznaczone są dla:
a) studentów UKSW,
b) absolwentów UKSW, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów,
c) uczniów maturzystów jako działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
3. Aby wziąć udział w konsultacjach, należy przesłać zgłoszenie na adres konsultacje@uksw.edu.pl.
4. Zgłoszenia na konsultacje doradcze przyjmowane są na bieżąco przez pracowników CSiDZ UKSW.
5. Pracownicy CSiDZ UKSW odpowiadają na zgłoszenia do udziału w indywidualnych konsultacjach doradczych za pomocą poczty elektronicznej, proponując termin spotkania.
6. Uczestnik konsultacji, który nie może pojawić się na spotkaniu, informuje o tym fakcie doradcę za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

III. ZASADY ORGANIZACJI INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI DORADCZYCH
1. Konsultacje doradcze obejmują, w zależności od potrzeb uczestnika:
a) przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych i testów psychologicznych,
b) pomoc w rozpoznaniu obszarów własnych zainteresowań zawodowych,
c) określenie wyznawanych wartości,
d) określenie mocnych i słabych stron,
e) analizę dotychczasowego doświadczenia oraz oczekiwań zawodowych,
f)  przedstawienie obszarów zawodowych zgodnych z predyspozycjami (wymagane kompetencje, specyfika pracy, zarobki),
g)  dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
h)  przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny),
i)   przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i innych form autoprezentacji,
j)   wskazanie sposobów poszukiwania pracy,
k)  pomoc w wyborze kierunku studiów,
l)   doraźną pomoc psychologiczną w obszarze kariery.
2. Podczas pierwszego spotkania z doradcą zawodowym uczestnik konsultacji zobowiązany jest do podpisana oświadczenia ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez CSiDZ UKSW (zał. nr 1).
3. Jednorazowe konsultacje trwają 1 godzinę zegarową.
4. Konsultacje doradcze są bezpłatne.
5. Podczas indywidualnych konsultacji doradca może wykorzystywać różnego typu narzędzia (ćwiczenia, testy) jedynie po uzyskaniu zgody Klienta.
6.  Wszelkie informacje udzielone doradcy podczas indywidualnych konsultacji są poufne.
7.  Informacje na temat uczestnika konsultacji gromadzone są w Karcie usług doradczych (zał. nr 2).
8.  Osoba korzystająca z indywidualnych konsultacji doradczych ma prawo do uzyskania na piśmie wyników konsultacji doradczych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej (www.szkolenia.uksw.edu.pl) oraz w siedzibie CSiDZ UKSW.
3. Ogólny nadzór nad realizacją indywidualnych konsultacji doradczych oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem należy do Kierownika CSiDZ UKSW.

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us