Grupa Rozwoju Osobistego

GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO
zajęcia ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Celem zajęć jest poznanie podstawowymi pojęć zakresu: umiejętności psychospołeczne, które mają olbrzymie znaczenie w rozwoju osobistym.

Spodziewane efekty:

  • budowanie poczucia własnej wartości,
  • uświadomienie znaczenia pozytywnej postawy wobec życia,
  • poznanie zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej,
  • efektywne radzenie sobie z własnym stresem,
  • wykorzystanie aktywnych metod współpracy w grupie,
  • nabycie odpowiednich kompetencji psychospołecznych.

     Zaliczenie:

     Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr i kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty  
     ECTS.

Projekt „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”
Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us