Samodzielne planowanie kariery

SAMODZIELNE PLANOWANIE KARIERY
zajęcia ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy, zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami związanymi z planowaniem ścieżki kariery zawodowej, wsparcie studenta w rozwoju umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, wyposażenie studenta w niezbędne umiejętności psychospołeczne, które mają olbrzymie znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym.


Spodziewane efekty:

  • Poznanie możliwości i korzyści wynikających z planowania kariery
  • Poznanie własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju
  • Poznanie technik efektywnego określania celów i planowania ich realizacji
  • Nabycie umiejętności planowania własnej drogi zawodowej (sporządzenia planera kariery)
  • Trening rozmowy rekrutacyjnej i koleżeńska informacja zwrotna

Zaliczenie:

Warsztaty trwają 60 godzin (jeden semestr), i kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.

 

Projekt „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”
Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us