Sprostowanie do formularza ofertowego dot. Zaproszenia nr 01/ABK/B056/2019

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-B056/17

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warszawa, dn. 04.07.2019 r.

 

W związku z popełnieniem oczywistej omyłki dotyczącej formularza ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 01/ABK/B056/2019) Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego w następujący sposób: wprowadzając w tabeli formularza ofertowego dodatkową kolumnę dotyczącą oferowanej długości szkolenia - liczby godzin szkolenia. W związku z dokonaną zmianą, Zamawiający przesuwa termin składania ofert

do dnia 12.07.2019 r. do godziny 15:00.

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us