O nas

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW powstało w 2010 r. w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów szkół wyższych. Chcemy rozwijać umiejętności psychospołeczne, aktywizować oraz przygotowywać naszych studentów i absolwentów do znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

Współpracujemy z pracodawcami, zewnętrznymi firmami szkoleniowymi oraz osobami, które chętnie dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem cennym dla osób poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.

                                                                                     

Do zadań CSiDZ UKSW należy m. in.:

  • poradnictwo zawodowe, edukacyjne i psychologiczne
  • prowadzenie zajęć ogólnouczelnianych kształtujących umiejętności przydatne na rynku pracy
  • organizacja warsztatów, szkoleń rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe
  • współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji różnych form edukacyjnych
  • dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji

 

Artur Winiarski

Od piętnastu lat pracuję jako trener i doradca kariery w wielu projektach europejskich, jak również dla partnerów biznesowych na terenie całego kraju.

Od 2005 roku pracuję na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie miałem przyjemność stworzenia i kierowania pracami Biura Karier oraz Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego. Prowadzę tam autorskie zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu.

Lubię się uczyć, doskonalić i poszerzać wachlarz swoich różnorodnych umiejętności. Jestem absolwentem „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. Jestem również dwukrotnym absolwentem Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Jednocześnie w okresie od 2012 do 2013 uczestniczyłem w rocznym kursie – Studium Psychoterapii i Psychologii Zorientowanej na Procesu w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr ewid.2682).
Od 2012 do 2016 roku uczestniczyłem w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii GESTALT w Krakowie (ww.w.gestalt.pl), gdzie doskonaliłem, umiejętności terapeutyczne.

Bardzo cenne jest dla mnie to, że praca z ludźmi poprzez autentyczność historii, doświadczeń i emocji pozwala na większą otwartość, zaufanie, zaangażowanie i profesjonalizm. Praca z grupami to nieustające poznawanie, odkrywanie, doskonalenie i zdobywania cennego doświadczanie.

W kręgu moich zawodowych zainteresowań jest praca z klientem indywidualnym, jak i grupowym. Jeśli  poszukujesz swej własnej ścieżki rozwojowej i pragniesz na nią wkroczyć, jestem gotów towarzyszyć ci w tej niezwykłej przygodzie. Zapraszam do kontaktu, który przy naszym wspólnym zaangażowaniu pozwoli Ci dokonać realnej zmiany w Twoim życiu.

Jestem osobą o silnej motywacji do dalszego kształcenia się, jak i pracy. W życiu towarzyszą mi słowa Św. Augustyna „Musi się w Tobie palić to, co chcesz zapalić w innych” oraz kard. S. Wyszyńskiego „Wszystko to, co jest przed Tobą, pozostaje do zdobycia”.
Więcej – www.arturwiniarski.pl

Kontakt: a.winiarski@uksw.edu.pl

 

Sylwia Gąsiorowska - absolwentka psychologii pracy i stresu oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego ośrodka INTRA, certyfikowany trener programu dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód - „Spadochron”, Treningu Zastępowania Agresji (ART) oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. W CSiDZ UKSW zajmuje się  głównie prowadzeniem konsultacji  a także  warsztatów, których celem jest pomoc w ocenie własnego potencjału, ukierunkowanie zawodowe. „W pracy zawodowej inspirujące są dla mnie słowa Sukces to maksymalne wykorzystanie szans jakie masz, bo jestem przekonana, że punktem wyjścia na drodze rozwoju zawodowego jest zdobycie umiejętności dostrzegania możliwości i potencjału zarówno w sobie jak i otoczeniu”.

Kontakt: s.gasiorowska@uksw.edu.pl
 

 
Anna Krajewska - prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów, którzy chcą aktywnie trenować autoprezentację, wystąpienia publiczne, organizację oraz tych, którzy w przyszłości chcą być przedsiębiorcami, menadżerami, liderami. Certyfikowany trener biznesu, doradca zawodowy, autorka publikacji z zakresu zarządzania, edukacji formalnej i nieformalnej, podręcznika i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i trenerów z zakresu kompetencji personalnych i społecznych. Wiedzę i umiejętności poparte wieloletnim doświadczeniem eksperta budowania nowych marek, menedżera i przedsiębiorcy wykorzystuje w autorskich programach szkoleniowych. "Moim celem jest, by młodzi ludzie, którzy ambitnie wkraczają w zawodową sferę życia, poza wiedzą akademicką, umiejętnie korzystali z zasobów kompetencji społecznych, tak cenionych dziś przez pracodawców. Chciałabym zarazić ich pozytywną i skuteczną metodą nowoczesnego zarządzania Lou Gerstnera management by walking around".

Kontakt: a.krajewska@uksw.edu.pl

 

Joanna Bargieł - absolwentka psychologii i SPRIiPU na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mediator, od 2010 r. certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji, ukończyła również szkolenie I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania. W Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem konsultacji doradczych oraz organizacją szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego.

Kontakt: j.bargiel@uksw.edu.pl

 

Magdalena Sobolewska -  ukończyła doradztwo zawodowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od kilku lat pracuje w środowisku osób poszukujących zatrudnienia prowadząc warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz konsultacje indywidualne. Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z UE oraz ze środków PFRON. Aktywnie wspiera osoby pozostające bez zatrudnienia w rozwijaniu swojego potencjału, odnalezieniu się na rynku pracy oraz efektywnym zaprezentowaniu się pracodawcom. Obecnie jest też nauczycielką doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Warszawie, gdzie pomaga uczniom ostatnich klas w określeniu swoich predyspozycji zawodowych oraz zaplanowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej. Ciągle doskonali swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu doradztwa zawodowego.

Kontakt: m.sobolewska@uksw.edu.pl